Szkolne prawo

"Tworzyć siebie, wynaleźć swoje życie, dać innym możliwość rozwoju"
motto Programu Wychowawczego Szkoły

"Kształcimy i wychowujemy efektywnie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, wspierani przez licznych sojuszników."
Misja Szkoły

Szkołę opuszczają absolwenci o bogatej osobowości, ukształtowanych postawach prospołecznych i prorodzinnych, dużej wrażliwości etycznej i kulturze osobistej, uczestniczący w życiu kulturalnym, umiejący znaleźć cel i sens życia.
Wizja Szkoły

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


Odnośniki:


©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.